Καταστατικοί σκοποί της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Πολιτισμός, Ανάπτυξη και Τουρισμός

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:

i) η βιώσιμη ανάπτυξη και

ii) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. περισσότερα..
β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  περισσότερα..
γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.  περισσότερα..
δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.  περισσότερα..
ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.  περισσότερα..
στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.  περισσότερα..
ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.  περισσότερα..
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.  περισσότερα..
θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.  περισσότερα..
ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.  περισσότερα..
ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.  περισσότερα..
ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.  περισσότερα..
ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.  περισσότερα..
ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.  περισσότερα..
Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.  περισσότερα..

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

 

 • Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικές καλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.α.

 

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και διοργάνωση θεματικών επισκέψεων, προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρακτικών δραστηριοτήτων (όπως φυτεύσεις, περιβαλλοντικά παιχνίδια κλπ), ξεναγήσεων και πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών. 

 • Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού του τόπου καθώς και των ιδιωτών μικροκαλλιεργητών. με στόχο την αυτάρκεια και ευαισθητοποίηση προς μια κατεύθυνση οικολογικής καλλιέργειας.

 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, οικιακής οικονομίας, υγείας, διατροφής, φυτοθεραπείας, κ.ά

 • Δημιουργία δράσεων που καλλιεργούν & προωθούν το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη δημιουργικότητα.

 • Δημιουργία ενός πρότυπου Βοτανικού Κήπου που θα πληροί τις προϋποθέσεις της Παγκόσμιας κοινοπραξίας (BGCI) θα διευκολύνει τη συνεργασία του με άλλους Κήπους, σε θέματα κυρίως ανταλλαγής φυτών, εκπαίδευσης προσωπικού, επιστημονικής έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπόνησης κοινών προγραμμάτων.

 • Συλλογή, διάσωση, ανταλλαγή σπόρων & η ταυτοποίηση τους για τη διαφύλαξη της ελληνικής βιοποικιλότητας., καθώς & η οργανωμένη βιολογική καλλιέργεια αυτοφυών & παραδοσιακών ελληνικών ποικιλιών.

 • Δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Φυτικού Υλικού των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών και άλλων αγροτικών ειδών.

 • Χρήση & διάχυση της ιδέας της χρήσης ανανεώσιμων πηγών & ήπιων μορφών ενέργειας, πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, και αειφόρο διαχείριση & προστασία φυσικών πόρων.

 • Πιλοτικές εφαρμογές εναλλακτικών φυσικών τρόπων καλλιέργειας & εδαφοβελτίωσης (πχ άνυδρη, υδροπονία, βιοδυναμική, φυσική, permaculture, EM Effective Microorganism, καθώς και με πειραματικές καλλιέργειες φυτικών ειδών)

 • Βιολογική μελισσοκομία 

 • Υπηρεσίες υποστηρικτικές για τη γεωργία, κτηνοτροφία.

 • Παραγωγή & εμπορία προϊόντων ενδυνάμωσης εδάφους (π.χ κομποστοποίηση με φύκια, ωφέλιμους μικροοργανισμούς κλπ.)

 • Παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

 • Δημιουργία, ανάπτυξη και οργάνωση πάσης φύσεως δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, καμένων δασών, τον καθαρισμό ακτών και λιμνών για την προστασία του φυσικού πλούτου και αγρίας πανίδας.

 

Συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια για:

 

 • Έρευνα και καταγραφή για την τοπική αγροτική παραγωγή του τόπου.

 • Έρευνα και καταγραφή των ιδιοτήτων των βοτάνων.

 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και αγροτεχνολογία. 

 • Έρευνα στην φυτοθεραπεία & μελισσοθεραπεία 

 • Έρευνα για νέα καινοτόμα προϊόντα

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και διοργάνωση θεματικών επισκέψεων, προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρακτικών δραστηριοτήτων (όπως φυτεύσεις, περιβαλλοντικά παιχνίδια κλπ), ξεναγήσεων και πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών.   πίσω..

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

 

 • Επαναπροσέγγιση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής γαλακτοκομικών και άλλων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

 • Υποστήριξη και δημιουργία τοπικών συλλόγων για την κατασκευή και προώθηση τοπικών προϊόντων.

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αγροτουρισμού / οικοτουρισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών, δικτύωσης, ηλεκτρονικού επιχειρείν, καταγραφής και διάσωσης της λαογραφίας του τόπου μας, καθώς και σε θέματα ευρύτερου πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, πνευματικού, φυσιολατρικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.

 • Την εκπαίδευση γεωργών-κτηνοτρόφων στις διαδικτυακές πωλήσεις της διεθνούς αγοράς.

 • Ίδρυση και λειτουργία γραφείων ενημέρωσης ομάδων γεωργών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για την προαγωγή και βελτίωση των καλλιεργειών και των προϊόντων τους, διεξαγωγή σεμιναρίων για την προστασία της φυτικής και ζωικής παράγωγης και την παροχή νέων τεχνολογιών για την βελτίωση τους καθώς και την προσφορά ατόμων με τεχνογνωσία. Την περεταίρω εκπαίδευση των αγροκτηνοτρόφων στη χρήση δορυφορικών τεχνολογιών GPS, για τον έλεγχο της θέσης των κτηνοτροφικών κοπαδιών, κάτι που θα επιτρέψει την αύξηση του ζωικού πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγξει τις αθέλητες εισβολές σε δασικές και άλλες περιβαλλοντολογικά προστατευόμενες περιοχές.

 • Ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και υπεύθυνης συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και αγροτικό κλάδο, δίνοντας έμφαση στην αειφορία, την καινοτομία και τις συνεργασίες.

 • Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικές καλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.α.

 • Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού του τόπου καθώς και των ιδιωτών μικροκαλλιεργητών. με στόχο την αυτάρκεια και ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση εναλλακτικών καλλιεργειών.

 • Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, οικιακής οικονομίας, υγείας, διατροφής, φυτοθεραπείας, κ.ά

 • Προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής, αγροτικής, κτηνοτροφικής και γενικά της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, σε συνεργασία με ΟΤΑ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς.  πίσω..

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.

 

 • Τη δημιουργία, τη λειτουργία και την υποστήριξη στην οργάνωση συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων με σκοπό την ανάπτυξη, την προώθηση αλλά και την προβολή των επαγγελμάτων: ιατρών, γεωπόνων, αρτοποιών, μουσικών, διαιτολόγων-διατροφολόγων, εκπαιδευτικών, χορευτών, ηθοποιών, σκηνοθετών, βιβλιοθηκονόμων και άλλων λοιπών επαγγελμάτων πάσης φύσεως. Αλλά και προβολή – πώληση παραδοσιακών προϊόντων με στόχο την παράκαμψη των μεσαζόντων προς όφελος του καταναλωτή.  πίσω..

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

 

 • Συμμετοχή σε Δίκτυα ή δημιουργία ομάδων για το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, συνεισφοράς βιώσιμης ανάπτυξης, για την επίτευξη καλύτερων όρων εμπορίας και της διασφάλισης δικαιωμάτων των εργαζομένων και περιθωριοποιημένων παραγώγων.

 • Παροχή υπηρεσιών εισπράξεων και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών δια της καταρτίσεως αντίστοιχων συμβάσεων έργου, ανάθεσης τιμολόγησης, αντιπροσώπευσης και εν γένει εκπροσωπήσεως φυσικών ή νομικών προσώπων της Ελλάδος ή του εξωτερικού.  πίσω..

ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

 

 • Ίδρυση, διαχείριση, λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον (αιολική – γεωθερμία – ηλιακή).

 • Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων, με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων.  πίσω..

στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.

 

 • Ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση προγραμμάτων και σχεδίων δράσεων ανακύκλωσης διαχώρισης απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ), παραγωγή και διαχείριση βιομάζας για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) και τηγανέλαιων για παραγωγή βιοντήζελ.

 • Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος.

 • Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων, με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων.  πίσω..

ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

 

 • Τη δημιουργία, τη λειτουργία και την υποστήριξη ομάδων καθαριότητας δημόσιων χώρων όπως πάρκα, δρόμους, παραλίες.

 • Υποστήριξη στην λειτουργία αλλά και επαναλειτουργία βιβλιοθηκών, ιστορικών χώρων, κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών με σκοπό την ενίσχυση τουρισμού καθώς και προβολής αυτών.

 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση, αναλαμβάνοντας την προβολή των ακινήτων σε διάφορες ιστοσελίδες, την επικοινωνία και υποδοχή των ενοικιαστών, τη συντήρηση των ακινήτων, την καθαρότητα και ότι άλλο χρειάζεται για την λειτουργία εκάστου ακίνητου.

 • Συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τοπικό, περιφερικό και εθνικό επίπεδο.  πίσω..

η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία Info Kiosk για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και αγροτικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ενθάρρυνση του διαλόγου, την ενίσχυση και υποστήριξη της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών του συνεταιρισμού, την υιοθέτηση και μετάδοση εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση γνώσεων σε ατομικό επίπεδο και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, στην διαμόρφωση εναλλακτικής κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργικότητα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας μέσω πλατφόρμας e – Learning για την κάλυψη παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα τοπικής ανάπτυξης (CLLD/LEADER, κλπ..)

 • Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τοπικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος

 • Ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο 

 • Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ αγροδιατροφικού και πολιτιστικού τομέα.

 • Ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση φόρουμ, κέντρων μελετών και ινστιτούτων για την ανάπτυξη, προώθηση, ενδυνάμωση, υποστήριξη, χαρτογράφηση και καταγραφή των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της αειφόρου και πράσινης ανάπτυξης, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της αγροτικής και τουριστική ανάπτυξης, του Θρησκευτικού τουρισμού, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, της Εκπαίδευσης, της Δια βίου μάθησης, της Ελληνικής και Νοηματικής Γλώσσας, των Επιστημών, των συλλόγων, των Σωματείων, των Ομοσπονδιών, των μη κυβερνητικών και κερδοσκοπικών οργανισμών, των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, ομίλων και εταιριών με τελικό σκοπό την ένταξη, την φροντίδα, την ευημερία και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης. Ακόμη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αυτών οπουδήποτε σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επίσης δυνατότητα συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα φόρουμ, κέντρα μελετών, Ινστιτούτα, ιδρύματα, σχολές, ιδιωτικά ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πανεπιστημιακές Σχολές, κέντρα δια βίου μάθησης ένα και δυο, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τους ΟΤΑ Α΄ και Βαθμού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 • Σύναψη συνεργασιών με πάσης φύσεως μορφής επιχειρήσεων και οργανισμών  που εδρεύουν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ή τρίτες χώρες για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση εναλλακτικών τροπών ανάπτυξης δράσεων.

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και ιδιαίτερα στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Κοινωνικής οικονομίας και πάσης φύσεως υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα τους (διοικητική, λογιστική υποστήριξη, business plan, επιχειρηματική συμβουλευτική, κ.α.)

 • Εκπόνηση, υποβολή και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης, ανάπτυξης, αναδιάρθρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με την αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων ενισχύσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

 • Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για αξιοποίηση προγραμμάτων και δημοσίων προμηθειών, η προετοιμασία φακέλου προτάσεων ή προσφορών, η εκπροσώπηση του πελάτη στις αναθέτουσες αρχές, η χρηματοοικονομική διαχείριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και των συμβάσεων που θα αναληφθούν.

 • Πραγματοποίηση ερευνών και εκπόνηση διαφόρων αναπτυξιακών, διαγνωστικών και τεχνικοοικονομικών μελετών, με ίδια μέσα ή / και σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανώσεις και με ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Τοπικών Συμφώνων απασχόλησης, που υποστηρίζονται από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες της Χώρας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σε συνεργασία με ΟΤΑ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις.

 • Ενημέρωση και επιμόρφωση όλου του επιστημονικού δυναμικού των τοπικών κοινωνιών (Επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και ανέργων, σύλλογοι ευπαθών ομάδων, κ.α.).

 • Υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα, την κοινωφελή εργασία και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  πίσω..

θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

 

 • Συμβολή, διαχείριση και αξιοποίηση μονοπατιών για την ήπια, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη υποβαθμισμένων, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος.

 • Σχεδιασμός Μελετών για την αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλους για την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος.

 • Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων, την δημιουργία πάσης φύσεως εκδρομών για την ανάδειξη των περιοχών , του φυσικού καλούς, την επιμόρφωση ,την διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος, της πολιτιστικής και πολιτισμικής κουλτούρας των διάφορων περιοχών.

 • Ίδρυση, υλοποίηση, αξιοποίηση, ενδυνάμωση, προώθηση, προβολή πάσης φύσεως αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων, σχεδιασμός και εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, συμμετοχή, δημιουργία, υποστήριξη συμπράξεων και κοινοπραξιών, σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, με ΟΤΑ ά και  β΄ Βαθμού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με συλλόγους και σωματεία (ορειβατικοί, ποδηλατικοί, πεζοπορίας, κολύμβησης, κλπ), με ομοσπονδίες σε τοπικό, περιφερικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία bestbnb (www.bestbnb.gr) για την πληροφόρηση την ενημέρωση και την διαχείριση ακίνητης περιουσίας στα πλαίσια της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία bestbnb hotelier για την πληροφόρηση την ενημέρωση και την διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, στα πλαίσια του προγράμματος του Συνεταιρισμού για την στήριξη και ανάπτυξη του τουρισμού. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία e-MiniBar (www.e-minibar.com) για την ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό της προσφερόμενης φιλοξενίας που παρέχεται από τουριστικές δομές, με στόχο την εξατομικευμένη προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδικά των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, σε online συνεργασία για παραγγελίες και διανομή, με αντίστοιχες επιχειρήσεις διάθεσης τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης.

 • Ανάδειξη αρχαίων επαγγελμάτων, προβολή ιστορικών γεγονότων με δια-δραστικό τρόπο, την γνωριμία και προώθηση του φυσικού πλούτου της κάθε περιοχής.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία MyBestCard (www.mybestcard.eu) για την πληροφόρηση και την ενημέρωση ταξιδιωτών σε θέματα που αφορούν την ασφαλή έλευση, διαμονή, διατροφή και διασκέδαση τους, στους ταξιδιωτικούς προορισμούς που επιλέγουν να επισκεφθούν. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.  πίσω..

ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

 

 • Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας E-learning

 • Παροχή Ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.

 • Ενίσχυση της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και του αγροτικού κλάδου μέσω της πλατφόρμας E-learning και των ενδοκοινοτικών υπηρεσιών

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία “SHARE-IT : services and applications for online management and marketing in sharing economy” με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία διαμοιρασμού. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης.

 • Υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και αποκεντρωμένων περιοχών των περιφερειών, που αδυνατούν να μετακινηθούν ή να συνδράμουν, με την δημιουργία πάσης φύσεων σεμιναρίων βασιζόμενα στην συνέχεια, στην Δια βίου Μάθηση, την ενισχυτική διδασκαλία και την διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας E-learning και τον ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.

 • Συνεργασία με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς για την μεταφορά τεχνογνωσίας, για τον εξελικτικό βηματισμό της λειτουργιά πλατφόρμας E-Learning.

 • Φιλοξενία πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού από άλλους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση και διάδοση των δράσεων τους.

 • Μετάδοση και προβολή των δράσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο ή τρίτες χώρες μέσω συνεργασιών ή μέσω Δικτύων.

 • Ενσωμάτωση πάσης φύσεως δράσεων της Κοιν.Σ.Επ. που αφορούν την Εκπαίδευση στην πλατφόρμα E-Learning.

 • Δημιουργία και λειτουργία ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού μέσω διαδικτύου (Web Radio και Web Tv), την δημιουργία συγκεκριμένου λογοτύπου για επικοινωνιακούς σκοπούς, με ευθύνη λειτουργίας της Πολιτισμός, Ανάπτυξη & Τουρισμός Κοιν.Σ.Επ. για την προβολή και προώθηση των δράσεων του συνεταιρισμού.

 • Ανάδειξη και προβολή πάσης φύσεως καταλυμάτων, ξενοδοχείων, θεάτρων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος του δημόσιου τομέα, με παροχή υπηρεσιών μέσω χρήσης τεχνολογικών μέσων όπως: φωτογράφιση 360°, αεροφωτογράφιση με drone, live streaming και βιντεοσκοπήσεις μέσω της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality).

 • Κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και οργάνωση πάσης φύσεως μορφής ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop)

 • Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση της τουριστικής κίνησης, στην καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις και την ασφαλέστερη διαμονή, διατροφή και διασκέδαση των επισκεπτών

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία 3dmellon (www.3dmellon.com ) για την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν την τεχνολογία 3D και 360° που χρησιμοποιεί ο Συνεταιρισμός καθώς και δράσεων του Συνεταιρισμού που αφορούν την κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων, e-shop, live streaming, βιντεοσκοπήσεων και πάσης φύσεως καινοτόμων τεχνολογιών.  πίσω..

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

 

 • Ίδρυση και λειτουργιά παρασκευαστηρίου χαμηλής όχλησης που θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • Διαχείριση και την αξιοποίηση των αγρών, των μελών της Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός, Ανάπτυξη & Τουρισμός» μέσω παραχώρησης ή ενοικίασης.

 • Παραγωγή επεξεργασία & εμπορία αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων που αφορούν τη διατροφή, υγεία, ευεξία και αναζωογόνηση με ετικέτα της Κοιν.Σ.Επ «Πολιτισμός, Ανάπτυξη & Τουρισμός» και στην αγγλική μετάφραση “Culture Development & Tourism (όπως: βρώσιμα, σακχαρώδη, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παξιμάδια, μπισκότα). 

 • Παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση & εμπόριο συντηρημένων & αποξηραμένων φρούτων & λαχανικών, οπωροκηπευτικών, βρώσιμων ελαίων, σύκων, χαρουπιών, φραγκόσυκων.

 • Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων. 

 • Εκχυλίσματα, αποστάγματα, δρόγη, ροφήματα, μίγματα βοτάνων, τσάγια, φρουτοποτά, παραδοσιακά ποτά που προέρχονται από ζύμωση, ηδύποτα 

 • Παραγωγή & εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων & άλλων τροφίμων (π.χ. αλάτι με βότανα & μπαχαρικά, αρωματισμένα έλαια με βότανα, αρωματισμένο ξύδι με βότανα, είδη υγιεινής διατροφής, εμπόριο φυσικού μελιού)

 • Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων.

 • Ενίσχυση της παραγωγής τοπικών προϊόντων & επεξεργασία. Διάθεση βιολογικών τροφίμων

 • Παραγωγή και εμπόριο σαπουνιών & προϊόντων καθαρισμού, παρασκευασμάτων καλλωπισμού, παραγωγή αιθέριων ελαίων, αρωματισμένων ελαίων, αρωμάτων & καλλυντικών (για το σώμα, μαλλιά, λουτρό, αποσμητικά, παρασκευάσματα ομορφιάς, υγιεινής στόματος) 

 • Σεμινάρια, παρουσιάσεις (γευσιγνωσίας), παραδοσιακών συνταγών 

 • Προώθηση τοπικών προϊόντων (αγροτικών & χειροτεχνικών)

 • Συλλογή μερών φυτών, χορταριών, βρύων & λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση (πχ ποτ πουρί)

 • Λειτουργία του παρασκευαστηρίου ως Κέντρο Εκπαίδευσης για την απόκτηση βιωματικής εμπειρίας για την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

 • Ανάδειξη, Πληροφόρηση, ενημέρωση, προβολή και αξιοποίηση στοιχείων του πολιτισμού, της τοπικής κληρονομιάς και παράδοσης και των τοπικών προϊόντων, ως κινητήριας δύναμης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ζητήματα ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία παντός εντύπου  (περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, κ.α) στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε γλώσσα, οποιασδήποτε μορφής.

 • Ίδρυση, υλοποίηση, αξιοποίηση, ενδυνάμωση, προώθηση, προβολή πάσης φύσεως αθλητικών διοργανώσεων και δραστηριοτήτων, σχεδιασμός και εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, συμμετοχή, δημιουργία, υποστήριξη συμπράξεων και κοινοπραξιών, σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, με ΟΤΑ ά και  β΄ Βαθμού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με συλλόγους και σωματεία (ορειβατικοί, ποδηλατικοί, πεζοπορίας, κολύμβησης, κλπ), με ομοσπονδίες σε τοπικό, περιφερικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Συνεργασία με Επιστημονικούς και Εκπαιδευτικούς φορείς με την δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση πάσης φύσεως σεμιναρίων, ημερίδων  στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης για την παρακολούθηση του τρόπου παραγωγής και την απόκτηση βιωματικής εμπειρίας.

 • Υλοποίηση δράσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα για την παρακολούθηση και  απόκτηση βιωματικής επήρειας παράγωγης προϊόντων.

 • Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς για την συγκομιδή πρώτων υλών.

 • Δημιουργία δράσεων που καλλιεργούν & προωθούν το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, τη δημιουργικότητα.  πίσω..

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

 

 • Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών). Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, ειδικών τμημάτων σύμφωνα με τις  υπουργικές διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους όπως: «τμήματος κλασικής κιθάρας, τμήματος κλειδοκύμβαλου (τσέμπαλο), τμήματος κρουστών, Μουσικό-κινητικής Αγωγής, τμήμα χορωδιών, τμήμα συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων, τμήμα μουσικής δωματίου, Θεματική παρουσίαση αρχαιοελληνικής μουσικής με μορφή σεμιναρίων, δραματοποίησης, ενημερωτικών εκδρομών, αναπαράστασης.» σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

 • Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών Σχολών χορού, Ανωτέρων Σχολών Χορού, Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σύμφωνα πάντα με τις υπουργικές διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

 • Τη δημιουργία, την λειτουργία και την υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών φεστιβάλ και θεαμάτων, για την πολιτιστική ανάπτυξη απομονωμένων χωριών και πόλεων και όχι μόνο, καθώς και την προώθηση , την ανάδειξη αυτών σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

 • Τη δημιουργία, την λειτουργία και την υποστήριξη θεατρικών παραστάσεων καθώς και την προώθηση και ανάδειξη αυτών, σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, μέσω τεχνολογίας live streaming και προβολής on demand.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία 360° On The Stage (www.360onthestage.com) για την προώθηση και ανάδειξη σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, Πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Φεστιβάλ, Συναυλιών και πάσης φύσεως Θεατρικών παραστάσεων. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Ίδρυση και λειτουργία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο Ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα και Επιπέδου δύο, φροντιστηρίου, Κέντρων ξένων γλωσσών για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ακόμη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων αυτών οπουδήποτε σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Επίσης δυνατότητα συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα, σχολές, ιδιωτικά ινστιτούτα εκπαίδευσης, κέντρα δια βίου μάθησης, σχολεία, φροντιστήρια και φορείς εκπαίδευσης.

 • Δημιουργία-διδασκαλία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων γενικής φύσεως και υποστήριξη σε διάφορους τομείς, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, αθλητικό εξοπλισμό, διοργάνωση αγώνων, επιδείξεων κ.α, με σκοπό την ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος.

 • Ίδρυση και λειτουργία Ανωτέρας Σχολής Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης  σύμφωνα με τις  υπουργικές διατάξεις και τους ισχύοντες νόμους σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

 • Ανάδειξη, Πληροφόρηση, ενημέρωση, προβολή και αξιοποίηση στοιχείων του πολιτισμού, της τοπικής κληρονομιάς και παράδοσης και των τοπικών προϊόντων, ως κινητήριας δύναμης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ζητήματα ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία παντός εντύπου  (περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, κ.α) στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε γλώσσα, οποιασδήποτε μορφής.

 • Δημιουργία και ανάπτυξη τμημάτων Διδασκαλίας, επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για την Ιστορική εξέλιξη της μουσικής με την σύνδεση των χρόνων με το σήμερα.

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία ΕΣΕΠΙ (ESEPI www.esepi.gr) για την διαχείριση και προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.  πίσω..

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος

 

 • Σύνδεση της Ιστορίας κάθε Οικισμού και πόλης με την συμμετοχή για την αναβάθμιση της οδοποιίας, του περιβάλλοντος και κτιριακού αποθέματος με παρεμβάσεις και προτάσεις για τον σχεδιασμό τους.

 • Συμβολή και συμμετοχή πάσης φύσεως δράσεων για την επισκευή των ετοιμόρροπων παλαιών κτιρίων και διατηρητέων, για την αναβάθμιση πλατειών και χώρων αναψυχής καθώς και για την δημιουργία νέων χώρων πολιτισμικής ανάπτυξης.

 • Δημιουργία, και ανάπτυξη πάσης φύσεως σεμιναρίων και ημερίδων για την Ιστορική εξέλιξη των οικισμών με την σύνδεση των χρόνων με το σήμερα.  πίσω..

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

 • Ανάληψη και διαχείριση διαφόρων ακινήτων κάθε περιφέρειας τα οποία χρίζουν αναπαλαίωσης, κήρυξης διατηρητέων και χρήσης για κοινωφελή σκοπό, δημιουργία μουσείων σε τέτοια ακίνητα και αξιοποίησή τους για το κοινό όφελος. Η αξιοποίηση αυτή, τέτοιων χώρων θα συμβάλει στην δημιουργία σχολείων, αιθουσών διδασκαλίας, ωδείων, χώρων φιλοξενίας, διοργάνωσης συνεδρίων και διοργάνωσης εορτών και φεστιβάλ. Τέτοια ακίνητα μπορούν να διαμορφωθούν και να αξιοποιηθούν ως χώροι φιλοξενίας και τουριστικής συμβολής και ανάπτυξης.

 • Δημιουργία κήπων στους προαύλιους χώρους των ακινήτων αυτών με φύτευση δένδρων και διαφόρων φυτών.

 • Αξιοποίηση δασικού πλούτου, αναδάσωση και δενδροφύτευση δρόμων , πεζοδρομίων και πλατειών για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

 • Υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν την τουριστική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη των περιφερειών με συμμετοχή των φιλοξενουμένων.  πίσω..

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:

 • ηλικιωμένοι,

 • βρέφη,

 • παιδιά,

 • άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:

 

 • εκπαίδευσης,

 • υγείας

 • κοινωνικής σίτισης,

 • παιδικής φροντίδας,

 • μακροχρόνιας φροντίδας

 • κοινωνικής αρωγής

 

 

 • Παραγωγή γευμάτων & φαγητών.

 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης & υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. 

 • Ίδρυση και λειτουργία δομής σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επωνυμία Best Action Social Advertising Agency για την υποστήριξη, ανάδειξη και προβολή όλων των δράσεων του Συνεταιρισμού καθώς και δράσεις που ασκούνται από οποιαδήποτε νομικής μορφής εταιρεία του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και εναρμονίζονται με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο συνεταιρισμός να δημιουργεί ξεχωριστά: λογότυπο, πάσης φύσεως έντυπου ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού στο πλαίσιο προβολής και διαφήμισης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η επέκταση της δομής μέσω συνεργασίας με πάσης φύσεως επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Ανάληψη, εφαρμογή, συμμέτοχη, δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, υλοποίηση δράσεων, αναβάθμιση, συνεργασία, μέριμνα, συμβολή, δικτύωση, παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συνάπτοντας μέσο προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων όπως ορίζετε στο άρθρο 100 του Ν. 3852/10 , σε ότι αφορά στους τομείς που αναφέρονται οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 94 «Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

Για τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, οι τομείς αυτοί επικεντρώνονται στους εξής άξονες :

 

 • Ανάπτυξη Δήμων και Κοινοτήτων

 • Περιβάλλον

 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη,

 • Ποιότητα Ζωής και Ευάριθμης Λειτουργίας των πόλεων και των Οικισμών

 • Απασχόληση

 • Πολιτική προστασία

 • Παιδιάς, πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία

 

Για τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, οι τομείς αυτοί επικεντρώνονται στους εξής άξονες:

 

 • Προγραμματισμού – Ανάπτυξης.

 • Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.

 • Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας.

 • Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού.

 • Μεταφορών – Επικοινωνιών.

 • Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος.

 • Υγείας

 • Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού.

 • Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

 

Συγχώνευση μεταξύ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Πολιτισμός και Ευημερία» και των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τις Ανώνυμες Εταιρίες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση, αναλαμβάνοντας την προβολή των ακινήτων σε διάφορες ιστοσελίδες, την επικοινωνία και υποδοχή των ενοικιαστών, τη συντήρηση των ακινήτων, την καθαρότητα και ότι άλλο χρειάζεται για την λειτουργία εκάστου ακίνητου.

 • Συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τοπικό, περιφερικό και εθνικό επίπεδο.

 • Δημιουργία τμημάτων ψυχολογικής υποστήριξης οικογενειών και ομάδων χαμηλού βιοτικού επιπέδου, τμημάτων ψυχοκοινωνικής προετοιμασίας και υποστήριξης εφήβων, αλλά και τμημάτων ψυχολογικής-συμβουλευτικής υποστήριξης εγκύων, επιτόκων και νέων μητέρων.

 • Επιμόρφωση και πληροφόρηση για την συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική οικονομία, με τη διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και ενεργειών, που προάγουν το τοπικό και κοινωνικό συμφέρον και την κοινωνική οικονομία.

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σε ανέργους και εργαζομένους, μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, γυναίκες καθώς και σε νέους επιχειρηματίες.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στην κατεύθυνση προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης,  της παραγωγικότητας και της απασχόλησης ανέργων, εργαζομένων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, εθνικό και διεθνές επίπεδο με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, καθώς και με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 • Ευαισθητοποίηση και συνεχής ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων.

 • Ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης και ενημέρωσης.

 • Έκδοση, κάθε είδους ενημερωτικού φυλλαδίου και διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων.

 • Ενέργειες εξασφάλισης της χρηματοδότησης από σχετικά προγράμματα της  Ε.Ε.

 • Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας και συμμετοχή σε δίκτυα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, καθώς και οργάνωση σχετικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών κλπ..

 • Κατάρτιση και εφαρμογής προγραμμάτων έξω-ιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων, δημιουργία κέντρων συνάντησης και προσφοράς οργανωμένης ψυχαγωγίας, δημιουργία υπηρεσιών άμεσης κινητοποίησης περίθαλψης κατ’ οίκον και εξασφάλιση επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 • Προστασία, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σε συνεργασία με σχετικούς φορείς για την κάλυψη αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες, κοινωνική ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, και δημιουργία των προϋποθέσεων επικοινωνίας και αξιοποίησής τους για την αποφυγή της περιθωριοποίησης και απομόνωσις τους.

 • Δημιουργία και λειτουργία κέντρων παιδικής μέριμνας, παραμονής, φύλαξης, προστασίας, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, ιατρικής φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας απροστάτευτων και ορφανών παιδιών και εξασφάλισης στέγης σε οικογένειες.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων παραμονής, φύλαξης, προστασίας, ιατρικής φροντίδας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 • Προαγωγή και φροντίδα της ψυχικής υγείας της γυναίκας κατά την κύηση και τη λοχεία μέσα από ενημέρωση και βιωματική εκπαίδευση ομάδων γυναικών και των συντρόφων τους σε θέματα που αφορούν την κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία και τη γονεϊκότητα.

 • Προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού μέσα από ημερίδες ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, μέσω διοργάνωσης ομάδων γυναικών που επιθυμούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευθούν στην τέχνη του θηλασμού αλλά και μέσω παροχής ατομικής φροντίδας σε γυναίκες που θηλάζουν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη γονέων μέσα από ατομικές συναντήσεις και μέσω διοργάνωσης ομάδων γονέων με σκοπό να στηριχθούν οι γονείς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους. Καταγραφή των πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου

 • Αξιοποίηση μέτρων προστασίας πολύτεκνων οικογενειών. Συμβολή στην αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων πολύτεκνων οικογενειών.

 • Δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών, συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας.

 • Συνεργασία με τα κέντρα οικογένειας – νέων και τα ιδρύματα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.

 • Αξιοποίηση των μέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών με οικογενειακές υποχρεώσεις.

 • Συμπαράσταση, μέσω σχετικών προγραμμάτων, στην άγαμη μητέρα.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την στήριξη της γυναίκας στην εργασία και γενικά της ισότητας μεταξύ των δύο φύλλων, στις εργασιακές σχέσεις.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης για τους κινδύνους από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, βλαβερών έξεων, αλκοόλ, προληπτικής υγιεινής και προφύλαξης στους έφηβους και νέους κλπ..

 • Αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και συμμετοχής σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλων χωρών δίκτυα, που έχουν σχέση με προγράμματα των εφήβων και των νέων.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των εφήβων και των νέων σε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας του Δήμου.

 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούν των προσώπων. Παροχή Συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους ) καθώς και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών.

 • Υλοποίηση προγραμμάτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ενημέρωση, στους νέους της περιοχής σε θέματα ενδιαφέροντος τους (σπουδές, υποτροφίες ,επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας ,συμβουλές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης…).

 • Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, αθίγγανων, φυλακισμένων, υπερηλίκων) για την αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς επίσης κ την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τα παραπάνω προβλήματα.

 • Δικτύωση με τοπικούς φορείς Κοινωνικής Φροντίδας (η κοινωνική υπηρεσία του δήμου, οι Μ.Κ.Ο, υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους).

 • Ίδρυση και λειτουργία μονάδων αδυνατίσματος- διαιτολογικών μονάδων σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Έκδοση εξειδικευμένων προγραμμάτων διατροφής για όλα τα ηλικιακά επίπεδα (παιδιά, εφήβους, ενήλικες), για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και την ενημέρωση για σωστές διατροφικές επιλογές. Ακόμη τη δημιουργία σεμιναρίων-προγραμμάτων διατροφικής αγωγής εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση όλων των ηλικιακών ομάδων, σχετικά με την αλληλεπίδραση της διατροφής με την υγεία, με στόχο τις σωστές διατροφικές επιλογές. Προώθηση όλων αυτών και μέσω διαδικτυακής υποστήριξης με τη χρήση συστήματος e-learning (μάθηση από απόσταση) σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

 • Δημιουργία πάσης φύσεως κέντρων διδασκαλίας και κατάρτισης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στην νοηματικής γλώσσας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, ειδικά σεμινάρια εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας προς εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην νοηματική γλώσσα για υποστήριξη μαθητών σε μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης με θέμα τη διατροφή στη νοηματική γλώσσα και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη νοηματική γλώσσα. Διαδικτυακή υποστήριξη όλων των παραπάνω με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μέσω συστήματος e-learning (μάθηση από απόσταση) οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, καθώς και για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας εξ' αποστάσεως οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

 • Δημιουργία-διδασκαλία τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων γενικής φύσεως και υποστήριξη σε διάφορους τομείς, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, αθλητικό εξοπλισμό, διοργάνωση αγώνων, επιδείξεων κ.α, με σκοπό την ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος.

 • Δημιουργία και ανάπτυξη τμημάτων Διδασκαλίας ή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την Ιστορική εξέλιξη πάσης φύσεως αθλημάτων και της Μουσικής με την σύνδεση του παρελθόντος  με το σήμερα.

 • Δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως δράσεων  για την ενημέρωση των πολιτών για θέματα λειτουργίας των Νόμων, για την διευκόλυνση της ένταξής τους στις νομοθεσίες της Κοινωνίας,  για τα δικαιώματα και την συμπεριφορά στα πλαίσια της ισότητας των δυο φύλλων.

 • Δημιουργία και Οργάνωση νομικού τμήματος για παροχή νομικής Συνδρομής με συμμέτοχη Δικηγόρων ή νομομαθών.

 • Εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν τον οικογενειακό προγραμματισμό και την Οικιακή Οικονομία.

 • Ίδρυση, η εγκατάσταση και η λειτουργιά στην Ελλάδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και δορυφορικών σταθμών και η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω ασύρματων ή καλωδιακών ή δορυφορικών συστημάτων

 • Ίδρυση και λειτουργιά άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας

 • αγορά ή και η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών

 • Η πώληση πάσης φύσεως αγαθών, ιδίων ή τρίτων εξ αποστάσεως

 • Η μελέτη, σχεδίαση, επιμέλεια εκδόσεως και εμπορία εντύπων και βιβλίων πάσης φύσεως

 • Η προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών τρίτων με επικοινωνιακό σχεδιασμό και εκτέλεση

 • Η διενέργεια διαφημιστικών εργασιών πάσης μορφής και πάσης φύσεως παραγωγή προγραμμάτων

 • Η άσκηση και διαχείριση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, εργασιών σχετικών με τον τουρισμό, όπως την ίδρυση παραθεριστικών κέντρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κάμπινγκ σε ακίνητα ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρημένα .

 • Η προώθηση και η ανάδειξη δημόσιων σημείων ενδιαφέροντος με όλα τα μέσα που διαθέτει ο Συνεταιρισμός.  πίσω..

cdt black gr vertical.png